Bohemia long wooden woolen sweater chain

Bohemia long wooden woolen sweater chain


45/5000
Guīgé: Zhōu cháng 80cm zhuìzi 5-9cm zuǒyòu

cáizhì: Liànzi cáizhì wèi mùzhí zhuìzi cáizhì wèi fǎng mù shùzhī cáizhì
Material: Chain material is wood Pendant material is wood-like resin material